Privacybeleid

De Talentmobiliteit website wordt beheerd door Febelfin Academy. Febelfin Academy hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 en van de General Data Protection Regulation 2016/679 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het doel van ons gegevensbeleid

Om meer te weten te komen over de manier waarop het privacybeleid werkt binnen Febelfin Academy, dient u deze privacyverklaring te raadplegen.

In het kader van onze opdracht om u de best beveiligde gegevensbescherming te bieden, is dit beleid bedoeld om u uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen, hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken of verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen, met inbegrip van het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren.

De entiteit die instaat voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel, ondernemingsnummer 0884 672 365.
U kan contact met ons opnemen via communications@febelfin-academy.be

Hoe contact opnemen met Febelfin Academy voor vragen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, aarzel dan niet en neem online of per post contact met ons op:


Febelfin Academy
T.a.v. Caroline Van Geel
Rue d’Arlon 80/ Aarlenstraat 80
1040 Bruxelles/Brussel

1.  Hoe verzamelen we informatie?

In de eerste plaats verzamelen we persoonsgegevens die u ons bezorgt, bv. wanneer u ons een bericht stuurt via de contactpagina van onze website, wanneer u ons uw cv bezorgt, wanneer u zich inschrijft voor onze trainingen, enz.

Febelfin Academy kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor u als gebruiker.

Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, bv. als u als contactpersoon optreedt voor een financiële organisatie, door cookies wanneer u zich aanmeldt op onze website, via identiteitscontrole wanneer u onze gebouwen bezoekt, enz.

2. Welke informatie verzamelen we?

We beperken de verwerking van persoonsgegevens om buitensporige verwerking van persoonsgegevens te vermijden. Bij Febelfin Academy zullen we uw persoonsgegevens bewerken op een manier die toereikend, relevant en beperkt is tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de wet.

Overzicht van de gegevens die we kunnen* verzamelen:

*Het opvragen van bepaalde informatie is verplicht voor operationele doeleinden om ervoor te zorgen dat uw opleiding zo goed mogelijk verloopt. Deze staan aangeduid via verplichte velden in het online inschrijvingsformulier van de website/het leerplatform. Andere data zijn optioneel en kan u ons doorgeven indien u dat wenst.

We verwerken volgende gegevens:

 • Dingen die u doet en informatie die u verstrekt.

Wij verzamelen de inhoud en andere informatie die u verstrekt wanneer u onze diensten en leeroplossingen gebruikt. We verzamelen ook informatie over hoe u onze diensten gebruikt, zoals de soorten inhoud die u bekijkt of gebruikt, of de frequentie en duur van uw activiteiten.

 • Informatie over betalingen.

Als u onze diensten gebruikt voor financiële transacties, verzamelen wij informatie over de transactie. Dit omvat uw betalingsgegevens, zoals uw bankrekeningnummer.

 • Informatie over onze leeroplossingen.

We verzamelen informatie wanneer u onze leeroplossingen bezoekt of gebruikt. Het gaat om informatie over de activiteiten die u onderneemt, over uw gebruik van onze diensten en over de informatie die u achterlaat op onze leeroplossingen.

 • Informatie van partners van derden.

Soms ontvangen wij informatie over u en uw activiteiten van externe partners, bv. informatie van een partner als wij gezamenlijk diensten aanbieden.

3. Hoe gebruiken we deze informatie?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor specifieke en welomschreven doeleinden en zullen uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden die verder gaan dan wat u redelijkerwijs kunt verwachten.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden (niet limitatief):

 • Rechtskader: Febelfin Academy is wettelijk verplicht (o.a. ten opzichte van de FSMA) om uw persoonsgegevens 10 jaar te bewaren om uw professionele kennis (toegang tot het beroep) of uw permanente bijscholing te bewijzen.

 • Onze diensten verlenen, verbeteren en ontwikkelen.

 • Gerelateerde advertenties en diensten tonen en meten.

 • Met u communiceren.

 • Veiligheid en beveiliging bevorderen.

 • Voor andere specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven.

4. Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden die ons specifieke producten of diensten leveren, bv.:

 • We werken met externe bedrijven die ons helpen onze diensten te verstrekken en te verbeteren: leveranciers, dienstverleners en andere partners.

 • We geven informatie door aan leveranciers, dienstverleners en andere partners die wereldwijd onze activiteiten ondersteunen, bv. technische infrastructuur leveren, analyseren hoe onze diensten worden gebruikt, de efficiëntie van reclame en diensten meten, klantenservice aanbieden, betalingen faciliteren of academisch onderzoek verrichten en enquêtes uitvoeren. Deze partners moeten zich aan strikte geheimhoudingsverplichtingen houden in overeenstemming met dit gegevensbeleid en met de overeenkomsten die we met hen aangaan.

 • Wij zorgen ervoor dat derden enkel toegang hebben tot persoonsgegevens waarvoor zij de specifieke taken moeten uitvoeren en dat zij zich ertoe verbinden om de gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en te gebruiken in overeenstemming met onze instructies.

Wij wijzen u erop dat we uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Indien persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen naar bestemmingen waar het niveau van de bescherming van persoonsgegevens niet hetzelfde is als in de EER, bieden wij passende waarborgen in de vorm van standaardcontractbepalingen. Op die manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens die buiten de EER aan derden worden overgedragen, met net zoveel zorg worden verwerkt als in België.

Als u meer informatie wilt ontvangen over de derden aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven in overeenstemming met de wet of in het kader van een dienst die wij hen hebben toevertrouwd, of over de passende of geschikte waarborgen in geval van internationale gegevensoverdracht waarnaar eerder werd verwezen, gelieve dan contact op te nemen met onze data protection officer: Caroline Van Geel, communications@febelfin-academy.be

5. Hoe houden we uw informatie veilig?

Bij Febelfin Academy engageren we ons om uw gegevens te beveiligen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens naar behoren te beschermen.

6. Hoe gebruiken we cookies op onze website?

Febelfin Academy maakt gebruik van cookies op haar website, bv. om de prestaties van de website te verbeteren, uw voorkeuren te onthouden en u informatie te verstrekken waarvan wij denken dat ze interessant of nuttig is voor u.

In het algemeen zijn cookies kleine gegevensbestanden die door een webserver worden verzonden en die op uw computer worden opgeslagen. Ze kunnen verschillende functies vervullen, maar houden doorgaans een overzicht van bezochte websites bij. Ze bevatten een kleine hoeveelheid informatie over websitebezoeken die gebruikt kan worden om u en uw voorkeuren te onthouden voor latere bezoeken.

Cookies kunnen ofwel “functioneel” zijn, bv. over de taal of regio die door de bezoeker van de website wordt gekozen, zodat u niet opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren wanneer u zich de volgende keer aanmeldt op onze website, bv. de sessie-cookies die informatie opslaan over de activiteiten van de gebruikers zodat ze gemakkelijk kunnen doorgaan waar ze zijn gebleven op de webpagina van Febelfin Academy.

We verwerken ook gegevens die via niet-functionele cookies worden geregistreerd om statistieken of studies op te stellen voor de Febelfin Academy-website en de inhoud en prestaties ervan te verbeteren.

De meeste webbrowsers worden automatisch geconfigureerd om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter configureren om u te informeren over elke verstuurde cookie of om te voorkomen dat ze op uw harde schijf worden opgeslagen. Als u cookies weigert, kunnen wij u geen volledige toegang tot onze website garanderen; u zult misschien merken dat de website trager werkt of dat u geen toegang krijgt tot alle diensten.

7. Hoe kan u informatie over uzelf beheren of verwijderen?

Bij Febelfin Academy bewaren we uw persoonsgegevens indien dit nodig is voor onze activiteiten, bv. om bewijzen te verstrekken over uw leertraject of omwille van wettelijke vereisten.
Bij Febelfin Academy willen we transparant zijn, niet alleen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook over uw rechten die gekoppeld zijn aan dergelijke verwerking. Daarom willen wij u wijzen op het bestaan van de volgende rechten:

 • Recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;

 • Recht om dergelijke gegevens te corrigeren of te wissen (tenzij we ze moeten bewaren op wettelijke basis);

 • Recht om de verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen deze verwerking;

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; en

 • Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken indien de verwerking gebaseerd is op een dergelijke toestemming.

U kunt deze rechten uitoefenen bij Febelfin Academy. Wij vragen u uw identiteit te bewijzen.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een ander privacyprobleem hebt, engageren wij ons om privacygerelateerde klachten onmiddellijk te behandelen. Als zodanig beschikken wij over procedures die ons in staat stellen om op een efficiënte manier te reageren op uw eventuele problemen.

Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Febelfin Academy, neem dan contact met ons op via communications@febelfin-academy.be

8. Hoe houden wij u op de hoogte van veranderingen aan dit beleid?

Deze privacyverklaring, opgesteld in april 2018, kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat de inhoud ervan de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving nauwkeurig weergeeft, alsook veranderingen die zich voordoen bij Febelfin Academy.
De laatst geldende versie zal beschikbaar zijn op de website en we zullen u informeren over wijzigingen via de website en andere mededelingen.